Polityka prywatności – Wypożyczalnia samochodów – Rita Rent a Car

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Rita Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaszowskiej 52

Ochrona danych osobowych, które nam Państwo powierzyliście jest dla nas priorytetowym obszarem działalności. Pragniemy  zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze standardami jakie wyznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych-tzw. RODO). Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Administratorem danych osobowych jest:

Rita Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 25-315  Kielce   ul. Domaszowska 52 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054367

Wszelkie Sprawy związane z ochroną danych osobowych mogą Państwo zgłosić do na adres: dane.osobowe@rita.pl lub adres korespondencyjny: 25-315 Kielce ul. Domaszowska 52 lub nr tel. +48413436030

Przetwarzamy następujące dane osobowe  imię i nazwisko, adres, dane adresowe i preferencje dotyczące kontaktów, informacje
o osobie kontaktowej/kierowcy/właścicielu pojazdu, informacje dotyczące finansowania( banku, leasingu), informacje o Państwa pojazdach i  terminach serwisu, profil klienta np. wielkość floty samochodowej, preferencje dot. kupowania i obsługi  samochodów, informacje o Państwa dokumentach tożsamości i prawie jazdy, informacje dotyczące umów oraz historii kredytowej, historię serwisową samochodu dotyczącą wszelkich wykonanych napraw, zamontowanych części, numer identyfikacyjny pojazdu(VIN), nr rejestracyjny samochodu, dane zawarte w pokładowych systemach elektronicznych pojazdu, historię ubezpieczeniową w tym mogą być przetwarzane dane o stanie zdrowia i przebytych chorobach   w następujących celach:

 1.Przetwarzania w oparciu o zawarte  umowy, których są Państwo stroną szczególnie  umów dotyczących  sprzedaży i naprawy, wynajmu  pojazdów, części, akcesoriów, umów leasingu/finansowania, umów ubezpieczeniowych, realizacji obsługi serwisowej, umowy gwarancyjnej, gwarancji dodatkowych- serwisowych, usług pomocy drogowej- asistance, prowadzenia elektronicznego rejestru przeglądów okresowych oraz w celach wykonywania czynności przed zawarciem umowy na Państwa wniosek takich jak  jazdy demonstracyjne. W celu zabezpieczenia mogących powstać w związku z wykonywaną przez administratora działalnością gospodarczą  roszczeń cywilnoprawnych    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

2. Wykonywania  monitoringu technicznego  samochodów  oraz umożliwienia powiadomienia Państwa w przypadku potrzeby przeprowadzenia  napraw  zgodnie z wymogami wynikającymi z  przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

3. Modernizowania i wprowadzania ulepszeń do  samochodów a także realizacji  usług wynikających z prawnie uzasadnionego interesu  producenta, importera i sprzedawcy samochodu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

4. Czynności marketingu bezpośredniego – przekazywania Państwu informacji i zapewniania wsparcia, proponowania prezentacji nowych modeli samochodów, powiadamiania o zmianach technicznych, zbliżających się terminach  badań serwisowych i  technicznych, przekazywania informacji o   promocjach serwisowych, składania ofert na kontynuację współpracy w przypadku dobiegających do końca terminów umów  leasingu i kredytowych, prezentacji nowych ofert  zakupu samochodów, akcesoriów części, prezentacji ofert ubezpieczenia samochodów, prowadzenia badania  zadowolenia  klientów-na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwo zgody zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

5. Dochodzenia lub obrony przed  ewentualnymi   roszczeniami cywilnoprawnych  wynikającymi ze stosunków  umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgłaszającego roszczenie lub przeciwnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
i ust. 4 RODO.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie   danych osobowych  jest niezbędne dla celów podatkowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie przepisów dotyczących prania pieniędzy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe są przez nas przechowywane  przez okres  niezbędny do zrealizowania powyższych celów:

1. W celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub  obrony przed roszczeniami wynikającymi ze stosunków  umownych, do  zakończenia biegu terminu przedawnienia  roszczeń lub przez czas wskazany w przepisach o rachunkowości i prawa podatkowego

2. W celu ulepszania modyfikacji samochodów także świadczenia nieodpłatnych usług, marketingu bezpośredniego do czasu wystosowania przez Państwo sprzeciwu  co do takiego wykorzystywania ich danych osobowych.

Przekazywanie danych

Możemy  powierzać Państwa dane osobowe podwykonawcom IT, księgowym, etc. Zrobimy  to jedynie na podstawie umowy
o powierzenie przetwarzania danych osobowych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione następującym podmiotom:  Peugeot Polska sp. z o. o, Mercedes Benz Polska Sp. z o.o, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A, Generali T.U S.A, STU ERGO HESTIA S.A, TUiR Allianz S.A, TUiR Warta S.A, First Data Poland S.A, Europ Assistance Polska Sp. z o. o, Dekra Polska sp. z o. o, AWP Polska sp. z o. o, Getin Noble Bank S.A, PSA Finance sp. z o.o, Complex Computers sp. z o. o  sp.k. Przedsiębiorcom dostarczającym usługę monitorowania GPS samochodów będących przedmiotem Umowy najmu w celu podniesienia Państwa bezpieczeństwa.  Państwa dane osobowe mogą ponadto  zostać  ujawnione  odpowiednim organom publicznym np. Policji, Straży Miejskiej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania np. mandatowego prowadzonego na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

 Przetwarzanie danych osobowych w samochodzie

W sprzedawanych, wypożyczanych  przez nas samochodach mogą być zainstalowane urządzenia techniczne, polepszające bezpieczeństwo lub zwiększające komfort podróży, które mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe np. rejestratory położenia samochodu oparte o technologie GPS. Urządzenia nie służące zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku istnienia technicznych możliwości  mogą zostać wyłączone. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi samochodu lub są dostępne 
u  Administratora danych osobowych.

Każdy samochód posiada unikalny  numer identyfikacyjny (VIN). Numer identyfikacyjny pojazdu wraz z innymi danymi może stanowić  dane osobowe gdyż  pozwala na ustalenie jego  właściciela a także poprzednich właścicieli. Danymi osobowymi mogą być  także nr rejestracyjny pozwalający wraz z innymi danymi ustalić tożsamość osoby fizycznej – właściciela  lub posiadacza samochodu.

W przypadku samochodów wynajmowanych  przez Rita Motors  w celu zapewnienia bezpieczeństwa  naszych klientów, oraz ochrony interesów administratora w przypadku mogących powstać roszczeń związanych z najmem samochodu każdy samochód jest objęty przez cały czas trwania umowy najmu monitoringiem GPS. Wyrażenie zgody na monitoring GPS jest warunkiem zawarcia umowy najmu pojazdu.

Państwa Prawa związane z ochroną danych osobowych

1. Mogą Państwo żądać informacji o tym, jakie Państwa dane są przechowywane, w jakim celu i skąd zostały uzyskane. Prawo do informacji obejmuje również przekazanie danych do innych podmiotów.

2.  Państwa  prawem  jest możliwość odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W celu realizacji tego prawa proszę  skontaktować się z Rita Motors korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. Jeżeli odwołują Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych  dla celów marketingu bezpośredniego dane te nie będą dłużej wykorzystywane w tym celu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mają Państwo  prawo, w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Zaprzestaniemy wówczas  przetwarzania danych osobowych, chyba że ustalimy istnienie obowiązku ich przetwarzania, przeważającego nad Państwa interesem, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie danych osobowych  związane będzie  z dochodzeniem lub obroną dotyczącą istniejącego  roszczenia cywilnoprawnego.

4. Macie Państwo również prawo  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych , prawo do przeniesienia danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa  ul. Stawki 2.

Korzystając ze strony rentacar.rita.pl:

Wyrażam Zgodę na wykorzystywanie przez Rita Motors Sp. zo.o z/s 25-315 Kielce ul. Domaszowska 52 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 roku -Prawo telekomunikacyjne( t.j w Dz.U z 2017 r poz.1907)

Przyjmuje do wiadomości, że powyższą zgodę mogę  wycofać  w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2017 r poz. 1219) o treści marketingowej pochodzących  od Rita Motors Sp. z o.o.

Przyjmuje do wiadomości, że powyższą zgodę mogę  wycofać  w każdym czasie.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

Zarezerwuj!